Soutěž o podíl na zisku z projektu Nový hledač

 

Nevyužil jsem svého práva uzávěrku soutěže prodloužit, takže byla soutěž ke dni 31.1.2012 uzavřena. Soutěže se zúčastnila jedna soutěžící s vkladem 100 Kč.

WWW adresa projektu

http://www.milionovastranka.net

Otázka

Jaký celkový příjem v českých korunách bude získán prodejem, pronájmem nebo licencí algoritmu hledání Petr Hejla v rámci projektu Nový hledač za období 1.3.2011-31.7.2012 včetně těchto datumů?

Vklad
Můžete vložit 100 Kč, 1000 Kč, 10000 Kč.

Vítěz(ka)
Vítězem(kou) je ten (ta) ze soutěžících (kteří vložili vklad), kdo nejlépe odhadne celkový příjem ze soutěžní otázky, tj. jehož (jejíž) odhad bude nejblíže skutečnosti.

Výhra
Individuální výhra:
Při vkladu 100 Kč získává vítězný(á) soutěžící 0.1 procenta ze zisku z projektu Nový hledač za období 1.3.2011-31.7.2012.
Při vkladu 1000 Kč získává vítězný(á) soutěžící 0.5 procent ze zisku z projektu Nový hledač za období 1.3.2011-31.7.2012.
Při vkladu 10000 Kč získává vítězný(á) soutěžící 1 procento ze zisku z projektu Nový hledač za období 1.3.2011-31.7.2012.
Výhry více výherců:
Pokud vyhraje více soutěžících, kteří budou mít stejný platný odhad, který bude ze všech odhadů nejblíže výše určenému skutečnému příjmu z projektu Nový hledač, pak se vyhodnocení a vyplácení výher řídí preferenčně (!) postupem, který je určen níže v pravidlech této soutěže.

Odhad výše výhry
Při plném technologickém i prodejním úspěchu projektu Nový hledač je odhad prodejní ceny 2 miliardy dolarů, tedy dle současného kurzu cca 35.78 miliardy Kč.
V tomto případě
- při vkladu 100 Kč by byla individuální výhra cca: 35.78 milionu Kč
- při vkladu 1000 Kč by byla individuální výhra cca: 178.9 milionu Kč
- při vkladu 10000 Kč by byla individuální výhra cca: 357.8 milionu Kč.
Výše uvedený odhad prodejní ceny projektu je odhadem Petra Hejla, a to výhradně za účelem odhadu možné individuální výhry. V žádném případě se nejedná o tip pro soutěžící, každý soutěžící odhaduje (odpovídá na soutěžní otázku) dle vlastního uvážení.

Realizace

Soutěže se mohou účastnit výhradně fyzické osoby.
Váš vklad vložíte nebo pošlete na účet: 2145953143/0800.
Konstantní symbol této platby je 0558, variabilní symbol je Vaše rodné číslo.
Současně pošlete Váš soutěžní e-mail na e-mailovou adresu phejl@lednice.org.
Předmět tohoto e-mailu je „Soutěž Nový hledač“.
V textu tohoto emailu uvedete tyto Vaše údaje:
jméno a příjmení:
rodné číslo:
bydliště:
tel.:
e-mail:
vklad:
odhad:

Pravidla, podmínky a vyhodnocení
Účast soutěžícího v této soutěži je platná výhradně při splnění všech níže uvedených podmínek.
Soutěže se mohou účastnit jen ty fyzické osoby, kterým bylo k datům zaplacení vkladu do soutěže a odeslání výše určeného e-mailu nejméně 15 let.
Soutěže se účastní výhradně ty fyzické osoby, které zaplatily výše určený vklad (tento vklad dojde na výše uvedený účet, přičemž variabilním symbolem této platby je rodné číslo soutěžícího či soutěžící) a odeslaly výše určený e-mail na výše určenou e-mail adresu.
Soutěžící musí v tomto e-mailu zapsat:
- výše určený předmět (může být zapsán vlastními slovy)
- kompletní a pravdivé údaje tohoto soutěžícího, které jsou výše předepsány
- pravdivou výši vkladu tohoto soutěžícího do této soutěže
- odhad soutěžícího, který je odhadem výše určeného příjmu projektu Nový hledač (tj. odhad příjmu za prodej, pronájem nebo licenci algoritmu hledání Petr Hejla v rámci projektu Nový hledač za období 1.3.2011-31.7.2012 včetně těchto datumů).
Bez těchto zápisů v tomto e-mailu je účast v této soutěži neplatná.
Přitom ale preferenčně platí, že odhad soutěžícího může být poslán e-mailem dodatečně (později), ale musí dorazit do e-mailové přihrádky Petra Hejla nejpozději 7 dní po výše určeném soutěžním e-mailu tohoto soutěžícího. Tento dodatečný e-mail musí být také poslán na výše uvedenou e-mail adresu. V tomto dodatečném e-mailu musí být uvedeno jméno a příjmení soutěžícího, jeho (její) rodné číslo a odhad soutěžícího.
Změny ani opravy odhadu nejsou přípustné.
Soutěžní e-mail musí být zapsán v českém jazyce.
Soutěžící této soutěže musí zaplatit jeden z výše určených vkladů do této soutěže na výše uvedený účet. Jiný vklad není platný (jiné vklady nejsou platné). Účast v této soutěži s jiným vkladem je neplatná.
Vklad soutěžícího do této soutěže může dorazit na výše uvedený účet Petra Hejla ještě před tím, že do e-mailové přihrádky Petra Hejla dorazí výše určený soutěžní e-mail (výše určené soutěžní e-maily) tohoto soutěžícího.
Výše určený e-mail (výše určené e-maily) soutěžícího Petru Hejlovi musí dorazit k Petru Hejlovi (do e-mailové přihrádky Petra Hejla) nejpozději v den uzávěrky této soutěže, jinak není účast tohoto soutěžícího v této soutěži platná.
Vklad soutěžícího do této soutěže musí dorazit na výše určený účet Petra Hejla nejpozději v den uzávěrky této soutěže, jinak není účast tohoto soutěžícího v této soutěži platná.
Vklad soutěžícího do této soutěže musí dorazit na výše určený účet Petra Hejla maximálně 31 dní před výše uvedeným prvním soutěžním e-mailem tohoto soutěžícího nebo nejpozději do 31 dnů od data, kdy první soutěžní e-mail tohoto soutěžícího dojde do e-mailové přihrádky Petra Hejla.
Pokud se soutěžící splete při vložení vkladu, tedy např. pošle vklad na jiné číslo účtu, napíše při vložení vkladu jiný variabilní symbol než je jeho/její rodné číslo apod., je takový vklad neplatný a účast takového soutěžícího (takové soutěžící) v této soutěži je neplatná. Preferenčně ovšem platí: tento/tato soutěžící může ovšem vložit vklad znovu, správným způsobem, ovšem pouze při dodržený výše určeného termínu vložení jeho/jejího vkladu do této soutěže; v takovém případě se stane účast takového soutěžícího (takové soutěžící) v této soutěži platnou.
Datem účasti soutěžícího v této soutěži je toto datum nebo pozdější z těchto dvou datumů:
- datum, kdy dorazí výše určený soutěžní e-mail tohoto soutěžícího do e-mailové přihrádky Petre Hejla
- datum, kdy dorazí vklad soutěžícího na výše určený účet Petra Hejla.
Účast osob s nepravdivou identitou je vyloučena.
Účast právnických osob je vyloučena.
Petr Hejl ani jeho rodinní příslušníci se nesmějí této soutěže účastnit.
Investoři do Nového hledače ani jejich rodinní příslušníci se nesmějí této soutěže účastnit.
Soutěžící se účastní této soutěže sám za sebe, účast v zastoupení je vyloučena.
Této soutěže se mohou účastnit jen jednotliví soutěžící, účast skupin soutěžících (2 a více soutěžících) je vyloučena.
Každý soutěžící se může účastnit této soutěže jen jednou, tedy jediným odhadem, jediným vkladem a jediným soutěžním e-mailem (případně dvěma soutěžními e-maily, kde v prvním z nich jsou uvedeny základní údaje soutěžícího a ve druhém z nich je uveden odhad tohoto soutěžícího).
Z tohoto pravidla existuje jediná vyjímka:
Pokud je časový rozdíl ve dnech mezi soutěžním e-mailem soutěžícího, soutěžními e-maily tohoto soutěžícího a/nebo vkladem tohoto soutěžícího do této soutěže, je tato účast tohoto soutěžícího v této soutěži neplatná. V tomto případě má soutěžící právo na druhý pokus, tedy může poslat soutěžní e-mail (soutěžní e-maily) a vložit vklad do této soutěže znovu. Aby byl tento druhý pokus tohoto soutěžícího platný, musí splnit všechny zde uvedené podmínky. Pokud bude i tento druhý pokus neplatný, další pokus nebo pokusy o účast v této soutěži nejsou povoleny.
Vícenásobná účast v této soutěži jednoho a téhož soutěžícího je neplatná.
Příjem z projektu Nový hledač ze soutěžní otázky je celkový příjem, který dorazí na účet 2145953143/0800 v českých korunách.
Odhad může být proveden v celých číslech nebo slovním vyjádřením odhadnutého příjmu.
Platné jsou pouze takové odhady, které jsou v celých českých korunách. Odhady v jiné měně či jiných měnách jsou neplatné. Odhady v haléřích, odhady, které obsahují haléře, a odhady s číslicemi za desetinnou tečkou jsou neplatné.
Odhady „nula korun českých nebo méně“, záporné odhady (na ztrátu projektu) apod. jsou neplatné.
Účast v této soutěži, kdy soutěžící uvede neplatný odhad, je neplatná.
Uděluje se jen první cena.
Preferenčně platí: maximální celková výhra (= součet všech výher) této soutěže je 1
% (slovy jedno procento) ze zisku Nového hledače za období 1.3.2011-31.7.2012.
Pokud vyhraje více soutěžících, kteří budou mít stejný platný odhad, který bude ze všech odhadů nejblíže výše určenému skutečnému příjmu z projektu Nový hledač, pak budou vyhodnocení a výplata výher provedeny takto:
Pokud bude více výherců nebo výherkyň se stejným odhadem a stejným vkladem, pak bude jejich celková výhra (= součet všech výher) této soutěže v takové výši, jako je výše výhry, určená pro individuálního výherce; tato výše výhry je určena v odstavci Výhra tohoto textu (viz výše). Tyto celková výhra tedy bude: při vkladu 100 Kč 0.1 procenta z výše určeného zisku z projektu Nový hledač, při vkladu 1000 Kč 0.5 procenta z výše určeného zisku z projektu Nový hledač, při vkladu 10000 Kč 1 procento z výše určeného zisku z projektu Nový hledač. Tato celková výhra se v tomto případě rozdělí mezi všechny výherce této soutěže rovným dílem, zaokrouhleným na celé koruny české.
Pokud bude více výherců nebo výherkyň se stejným odhadem a různým vkladem, pak bude jejich celková výhra (= součet všech výher) této soutěže rovna té výhře pro individuálního výherce (určené v odstavci Výhra tohoto textu - viz výše), která bude ze všech těchto jejich individuálních výher maximální. Tato celková výhra se v tomto případě rozdělí mezi všechny výherce této soutěže v takových poměrech, které odpovídají poměrům mezi jejich individuálními výhrami za jejich vklady (viz odstavec Výhra výše v tomto textu), zaokrouhleno na celé koruny české.
Soutěž začíná ke dni 22.2.2011.
Uzávěrka soutěže je dne 31.1.2012. Petr Hejl si vyhrazuje právu uzávěrku prodloužit, maximálně do 31.7.2012, ovšem pouze za podmínky, že do data uzávěrky nebude mít Nový hledač žádný výše určený příjem nebo nebude tento příjem zveřejněn.
Vyhodnocení bude provedeno do 31.8.2012.
Výsledky budou vyhlášeny nejpozději 31.8.2012 na WWW adrese: http://www.milionovastranka.net.
Výhra (nebo výhry pří více výhercích či výherkyních) budou výherci (výherkyni, výhercům) vyplaceny do 31.9.2012.
Výhra (nebo výhry pří více výhercích či výherkyních) bude vyplacena jednorázově.
Tato soutěž bude vyhodnocena a výhra (nebo výhry pří více výhercích či výherkyních) bude vyplacena pouze tehdy, pokud bude příjem z projektu Nového hledače, určený výše v tomto textu, větší než nula.
Tato soutěž bude vyhodnocena a výhra (nebo výhry pří více výhercích či výherkyních) bude vyplacena pouze tehdy, pokud bude v této soutěži alespoň jeden nebo jedna soutěžící s platnou účastí.
Petr Hejl si vyhrazuje právo číslo účtu, na který se posílají vklady do této soutěže, změnit.
Ve výše uvedených případech neplatné, nepovolené nebo vyloučené účasti na této soutěži všechny vklady každého takového soutěžícího či soutěží propadají ve prospěch Petra Hejla, který je rozdělí a vyplatí sobě a investorům níže určeným způsobem.
Příjem z této soutěže, tedy součet vkladů všech soutěžících v této soutěži, bude rozdělen mezi Petra Hejla a investory do projektu Nový hledač v poměru jejich podílů na tomto projektu.
Výhru(y) vyplatí Petr Hejl z jeho příjmu z projektu Nový hledač.
Účast v této soutěži je dobrovolná.
Soutěžící účastí v této soutěži, tedy odesláním soutěžního e-mailu (soutěžních e-mailů) a zaplacením vkladu do tétou soutěže, prohlašují:
- že si zde zapsané podmínky této soutěže řádně a pozorně přečetli, porozuměli jim a souhlasí s nimi
- že se této soutěže účastní na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
Změna výše uvedených podmínek a vyhodnocení této soutěže je vyhrazena, ale může ji provést pouze Petr Hejl.
Přitom Petr Hejl nesmí měnit výše individuálních výher, určených výše v tomto textu.

Poznámka k podmínkám a vyhodnocení
Omlouvám se soutěžícím v této soutěži, že pravidla, podmínky a vyhodnocení jsou poněkud obsažné a složité. Důvod je ten, že se v konečném důsledku může jednat o hodně velkou výhru a je nutno předejít pozdějším případným sporům mezi účastníky této soutěže a/nebo výherci této soutěže.

Legalita
Soutěž je organizována na základě živnosti Petra Hejla „zprostředkovatelská činnost“, IČO 13038940.
Jedná se o zprostředkování výše určené části zisku z projektu Nový hledač výherci (výhercům) této soutěže.
Viz též: http://www.epravo.cz/top/clanky/spotrebitelske-souteze-a-loterie-21587.html.
Cituji:
"Definice spotřebitelské loterie obsahuje tedy nyní dva základní jevové znaky, které musejí být současně splněny, aby se skutečně jednalo o spotřebitelskou loterii:
1. o výhře rozhoduje náhodný výběr, a
2. podmínkou účasti v soutěži je nákup či účast na reklamní akci."
V této soutěži se jedná se o nejlepší odhad, není tam žádný náhodný výběr výherce (losování apod.), tudíž to není loterie.
Cituji:
"Spotřebitelskou soutěž je možné, aniž by zde šlo o obcházení zákona, uspořádat víceméně libovolně; žádné povolení k tomu není třeba a zákon se na takovou soutěž vůbec nevztahuje."
Tím je legalita této soutěže jednoznačně potvrzena

Organizátor, kontakt, informace
Ing. Petr Hejl, CSc.
Ondrouškova 15, 63500 Brno
tel.: 608 374 535
email: phejl@lednice.org
IČO: 13038940